Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel voetbalclub Haarlem-Kennemerland zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Voetbalclub Haarlem-Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden . Voetbalclub Haarlem-Kennemerland behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of regelgeving, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en het huishoudelijk reglement van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Met het uploaden en plaatsen van bestanden op deze website verleent de gebruiker van deze website de club toestemming om deze bestanden kosteloos voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

terug naar boven