Clubinfo

Adres
Administratie adres
Bankrekeningnummer Haarlem-Kennemerland
Rekeningnummer voor CONTRIBUTIES    
Website
Algemeen e-mail adres
Woordvoering

 

Sportcomplex Haarlem Stadion
C. van der Lijnlaan 30, 2024 BB Haarlem
NL23 INGB 0002941422
NL68 RABO 0117128368
www.haarlem-kennemerland.nl
secretaris@haarlem-kennemerland.nl
Henk Jansma, 06-86833434

Contributie-inning

Tariefgroep (seizoen 2017/2018) exclusief
bijdrage HK-fonds

 Veld

 Zaal

Combi

Senioren zaterdag
Senioren zondag en jong volwassenen (1997/1998)     
A-junioren (1999/2000)/O19 en O18               
B-junioren (2001/2002)/O17 en O16                
C-junioren (2003/2004)/O15 en O14                 
D-junioren (2005/2006)/O13 en O12                 
E-junioren (2007/2008)/O11 en O10                
F-pupillen (2009/2010)/O9 en O8               
Kickies

Niet spelend lid senioren

€ 255
€ 235
€ 210
€ 190
€ 180
€ 170
€ 160
€ 150
€ 100

€ 190
€ 170

€ 350
€ 310
€ 100

De bijdrage voor het HK-verbouwingsfonds bedraagt € 10, maar vrijwillig meer.

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is: Rabobank 1171.28.368 (IBAN: NL68 RABO 0117128368)


Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar.

De contributie kan op twee manieren worden afgeschreven:

Indien u in termijnen betaald zal eenmalig een bedrag van € 5,- voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Leden moeten het volledige contributie bedrag vóór 31 juli op de rekening van de penningmeester hebben bijgeschreven met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft én de volledige naam en het lidnummer van het lid waarvoor de contributie wordt overgemaakt.

Nieuwe leden zijn bij aanmelding direct 50 EUR verschuldigd (aanmeldingskosten); dit bedrag wordt verrekend met de contributie over het eerste jaar.

Leden die de contributie niet op tijd betalen krijgen een train- en speelverbod.

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is: Rabobank 1171.28.368 (IBAN: NL68 RABO 0117128368)


Reductie

Korting op contributie met HaarlemPas verdwijnt Het jeugdsportfonds blijft!

De regeling voor reductie op contributie blijft maar de HaarlemPas kan hiervoor niet langer worden gebruikt. Deze regeling is per 1 januari 2013 veranderd.

Wil een kind graag sporten, maar is daarvoor thuis geen geld doe dan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds Haarlem doet dat door de contributie van onze vereniging te betalen. Wij ontvangen rechtstreeks het geld van het Jeugdsportfonds.

Haarlem-Kennemerland doet zelf geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Op www.jeugdsportfondshaarlem.nl kunt u lezen hoe u de aanvraag moet doen.

Onderstaand volgen enkele passages  van de website.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen  niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnwerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:


Donaties voor het Jeugdsportfonds Haarlem zijn welkom op rekening 13 17 95 201  t.n.v. Jeugdsportfonds Haarlem. Elke bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld.


Bedanken

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen rechtstreeks via de secretaris (schriftelijk of per email). Tevens dient u de leider van het elftal op de hoogte te stellen. Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk op 31 mei schriftelijk worden opgezegd

Iemand die zich na die tijd afmeldt krijgt GEEN restitutie van de verschuldigde contributie.

Motivering beleid:

Het aantal elftallen moet reeds in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven die tijdig de competitie-indeling wil regelen. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend.
En bij terugtrekking van elftallen brengt de KNVB hoge boetes in rekening.
Bovendien worden dan de medespelers ernstig gedupeerd.


Disclaimer website

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel voetbalclub Haarlem-Kennemerland zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Voetbalclub Haarlem-Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden . Voetbalclub Haarlem-Kennemerland behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of regelgeving, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en het huishoudelijk reglement van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Met het uploaden en plaatsen van bestanden op deze website verleent de gebruiker van deze website de club toestemming om deze bestanden kosteloos voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

terug naar boven