Clubinfo

Adres
Administratie adres
Bankrekeningnummer Haarlem-Kennemerland
Rekeningnummer voor CONTRIBUTIES    
Website
Algemeen e-mail adres
Woordvoering

 

Sportcomplex Haarlem Stadion
C. van der Lijnlaan 30, 2024 BB Haarlem
NL23 INGB 0002941422
NL68 RABO 0117128368
www.haarlem-kennemerland.nl
secretaris@haarlem-kennemerland.nl
Arjen Overbeek, 
voorziter@haarlem-kennemerland.nl 

Contributie-inning

Tariefgroep (seizoen 2017/2018)
[Tarieven geldend zoals zichtbaar op desktopversie] 

 Veld

 Zaal

Combi

Senioren zaterdag
Senioren zondag en jong volwassenen (1997/1998)     
A-junioren (1999/2000)/O19 en O18               
B-junioren (2001/2002)/O17 en O16                
C-junioren (2003/2004)/O15 en O14                 
D-junioren (2005/2006)/O13 en O12                 
E-junioren (2007/2008)/O11 en O10                
F-pupillen (2009/2010)/O9 en O8               
Kickies

Niet spelend lid senioren, waaronder voetballende vaders en moeders 

€ 265
€ 245
€ 220
€ 200
€ 190
€ 180
€ 170
€ 160
€ 100

€190
€190

€ 360
€ 320
€ 100

Het tarief is inclusief een vrijwillige bijdrage van EUR 10 voor het HK Verbouwingsfonds.

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is: Rabobank 1171.28.368 (IBAN: NL68 RABO 0117128368)


Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar.

Betaling huidige leden
Leden dienen het volledige contributiebedrag vóór 31 augustus van ieder jaar op de onderstaande rekening van de penningmeester te hebben bijgeschreven. Dit met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft en de volledige naam van degene waarvoor de contributie wordt overgemaakt.

Uiterlijk eind juni van ieder jaar ontvangt u een verzoek tot betaling. Mocht u deze niet hebben ontvangen vóór 1 juli, dan verzoeken wij u voor 7 juli contact op te nemen met de penningmeester@haarlem-kennemerland.nl. Mogelijk is uw (e-mail)adres gewijzigd.

Betaling nieuwe leden
Nieuwe leden zijn bij aanmelding direct 50 EUR verschuldigd (aanmeldingskosten). Dit bedrag wordt verrekend met de contributie over het eerste jaar.

Rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies
NL68 RABO 0117128368
Te name van: Haarlem-Kennemerland Football Club
Onder vermelding van: 'contributie' en spelersnaam

Leden die het volledige contributiebedrag niet op tijd betalen krijgen een train- en speelverbod.

In twee termijnen betalen
Tot 15 augustus van ieder jaar kan schriftelijk bij de penningmeester een gemotiveerd verzoek worden ingediend voor het betalen in twee termijnen. Voor de betaling in termijnen gelden 15 EUR administratiekosten.
Dit betekent dat uiterlijk 31 augustus de helft van de contributie vermeerderd met de administratiekosten (15 EUR) moet zijn betaald. Het restant van de betaling dient vóór 1 december te zijn overgemaakt. Het bestuur weegt de aanvragen voor het betalen in termijnen en behoudt zich het recht voor om het verzoek niet in te willigen.

Niet betaald voor aanvang competitie
Het bestuur rekent op het begrip en medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden. Leden die bij aanvang van de competitie niet betaald hebben, worden direct afgemeld als bondslid van de KNVB, waardoor hun naam niet op het wedstrijdformulier kan worden geregistreerd, zodat zij niet meer aan wedstrijden kunnen deelnemen.


Jeugdsportfonds

Haarlem-Kennemerland wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/vorzorgers in staat om de contributie voor hun kind te betalen. Wij adviseren u om contact op te nemen met het Jeugdsportfonds Haarlem. 

 

Het Jeugdsportfonds Haarlem ondersteunt ouders en voogden bij de betaling van contributie.

Haarlem-Kennemerland kan zelf geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds Haarlem doen!

 

Ouders en voogden moeten zelf contact opnemen met JeugdSportfonds Haarlem. Lees eerst de website http://www.jeugdsportfondshaarlem.nl/ en de spelregels 2017. Neem daarna contact op met haarlem@jeugdsportfonds.nl

 
Onderstaand volgen enkele passages  van de website.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen  niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnwerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:


Donaties voor het Jeugdsportfonds Haarlem zijn welkom op rekening 13 17 95 201  t.n.v. Jeugdsportfonds Haarlem. Elke bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld.


Bedanken

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen rechtstreeks via de secretaris (schriftelijk of per email). Tevens dient u de leider van het elftal op de hoogte te stellen. Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk op 31 mei schriftelijk worden opgezegd

Iemand die zich na die tijd afmeldt krijgt GEEN restitutie van de verschuldigde contributie.

Motivering beleid:

Het aantal elftallen moet reeds in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven die tijdig de competitie-indeling wil regelen. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend.
En bij terugtrekking van elftallen brengt de KNVB hoge boetes in rekening.
Bovendien worden dan de medespelers ernstig gedupeerd.


Disclaimer website

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel voetbalclub Haarlem-Kennemerland zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Voetbalclub Haarlem-Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden . Voetbalclub Haarlem-Kennemerland behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of regelgeving, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en het huishoudelijk reglement van voetbalclub Haarlem-Kennemerland.

Met het uploaden en plaatsen van bestanden op deze website verleent de gebruiker van deze website de club toestemming om deze bestanden kosteloos voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

terug naar boven